• Home page
  • คำถามอื่นๆ | คำถามและคำตอบ | World Congress | บริษัทแปลภาษาญี่ปุ่น

คำถามอื่นๆ | คำถามและคำตอบ | World Congress | บริษัทแปลภาษาญี่ปุ่น

หากต้องการใช้บริการแปล ต้องทำอย่างไร

กรุณาส่งอีเมลต้นฉบับแปลมายังบริษัท จากนั้นทางบริษัทจะส่งใบเสนอราคากลับไป

มีขั้นตอนตรวจสอบประโยคแปลด้วยเจ้าของภาษาหรือไม่

World Congress จะมอบหมายงานแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้นักแปลชาวไทย และมอบหมายงานแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นให้นักแปลชาวญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้ เอกสารจึงถูกแปลด้วยเจ้าของภาษาปลายทาง ส่วนในขั้นตอนการตรวจสอบจะไม่ได้ดำเนินการโดยเจ้าของภาษา

จะจัดส่งต้นฉบับให้บริษัทอย่างไรดี

หากมีข้อมูลอิเลคทรอนิค เช่น ไฟล์เวิร์ด กรุณาส่งทางอีเมล์ แต่ถ้าหากเป็นต้นฉบับกระดาษ กรุณาส่งทางแฟกซ์หรือทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ต้องการส่งทางอีเมล์ แต่ไฟล์ที่แนบมีขนาดเกิน 5 MB ในบางกรณีอาจไม่สามารถส่งได้ด้วยข้อจำกัดของอีเมล์ หากเป็นเช่นนั้น กรุณาติดต่อบริษัททางโทรศัพท์

ทางบริษัทจะส่งงานแปลคืนในรูปแบบใด

ทางบริษัทจะสร้างไฟล์ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยทั่วไป ทางบริษัทจะส่งงานทางอีเมล์ และในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ระบุคำสั่งใดๆเป็นพิเศษ ทางบริษัทจะสร้างไฟล์ด้วยโปรแกรมเวิร์ดและPDF หลังจากแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว หากต้องการให้บริษัทสร้างไฟล์หลังจากแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วในรูปแบบพิเศษ กรุณาปรึกษา World Congress

ถ้ามีเอกสารที่แปลเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะรับตรวจแก้ไขงานด้วยหรือไม่

ในบริการการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นของ World Congress มีระบบการตรวจสอบงาน (Proof -Read) อยู่แล้ว ลูกค้าสามารถใช้บริการในรูปแบบดังกล่าวได้ด้วยความสบายใจ การตรวจแก้ไขงานจะมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการแปลงานใหม่ตั้งแต่ต้นเล็กน้อยตามสภาพของต้นฉบับ โปรดลองปรึกษาบริษัทของ World Congress ดูก่อน